એજયુકેશન ફેર રૂપરેખા:
 • કોલેજ પ્રવેશ માર્ગદર્શન
 • કારકિર્દી માર્ગદર્શન
 • સોફ્ટ સ્કીલ્સ પર સેમિનાર
 • ‘સ્ટાર્ટઅપ’ પર સેમિનાર
 • સરકારી શિષ્યવૃત્તિઓ અને બેંક લોન અંગે માર્ગદર્શન
 • વિદેશી યુનિવર્સીટીઓમાં શિક્ષણ અંગે માર્ગદર્શન
 • રાજ્યની તમામ યુનિવર્સીટીઓ અને અગ્રગણ્ય સ્ટોલ્સ
 • Hon'ble Education Minister, Gujarat
  શ્રી ભુપેન્‍દ્રસિંહ ચુડાસમા માનનીય શિક્ષણમંત્રી,
  ગુજરાત સરકાર.
 • Primary and Secondary Education Minister, Gujarat
  શ્રી નાનુભાઇ વાનાણી માનનીય શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી
  પ્રાથમિક અને માધ્‍યમિક શિક્ષણ,
  ગુજરાત સરકાર.
 • Higher and Technical Education Minister, Gujarat
  શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમારમાનનીય શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી
  ઉચ્‍ચ અને ટેકનીકલ શિક્ષણ,
  ગુજરાત સરકાર.
 • અગ્ર સચિવ, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ, Gujarat

  શ્રીમતી સુનૈના તોમર (IAS)અગ્ર સચિવ
  પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ,
  ગુજરાત સરકાર.
 • અગ્ર સચિવ,ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ, Gujarat

  શ્રીમતી અંજુ શર્મા (IAS)અગ્ર સચિવ
  ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ,
  ગુજરાત સરકાર.

૫૦૦૦૦+

અપેક્ષિત નોંધણી

૫૦+

યુનિવર્સિટીઓ

૧૦૦+

કોલેજો

૧૦+

વક્તા

૨૦+

સત્રો

૧૫૦+

સ્ટોલ્સ